OSB diap logo ZW ISO 9001 VCA 1 1 ISO 14001 1 savantis1
OSB  ISO 9001  VCA ISO 14001  SAVANTIS 

 

 

  

ISO 14001 1

 


't Sticht is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 14001:2015. Het certificaat EC-MIL-  009 is verstrekt op 25-09-2006 en ge-update laatstelijk op 29-01-2019 met een geldigheidsduur tot 30-03-2021.


 

Ons milieubeleid dient als een stuwende factor voor het opzetten, invoeren en continueren van ons milieumanagementsysteem zodat we onze milieuprestaties kunnen handhaven en verbeteren.

Met het opstellen van deze milieubeleidsverklaring verbindt de directie van 't Sticht Schoonmaakgroep zich tot het naleven van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en relevante eisen en het voorkomen van milieuvervuiling.

Dit milieubeleid vormt een kader van waaruit 't Sticht Schoonmaakgroep haar taak- en doelstellingen vaststelt. Belangrijke milieuonderwerpen voor de komende jaren zijn het beperken van niet vervangbare natuurlijke hulpbronnen, het minimaliseren van restafval, het terugdringen of reduceren van de CO2 uitstoot en het maximaliseren van gescheiden restproducten, afval en bijproducten.

Het milieubeleid van 't Sticht Schoonmaakgroep wordt minimaal driejaarlijks beoordeeld en herzien, als informatie met betrekking tot het functioneren van 't Sticht Schoonmaakgroep een en ander noodzakelijk maakt of nadat omstandigheden waarin 't Sticht Schoonmaakgroep opereert wezenlijk zijn veranderd.

Het milieubeleid van 't Sticht Schoonmaakgroep is van toepassing op de activiteiten van 't Sticht Schoonmaakgroep, te weten:

Schoonmaakonderhoud en glas/gevel alsmede specialistische en industriële reiniging.

Dit beleid kan zonder de medewerking van onze medewerkers niet functioneren. Wij verzoeken onze werknemers dan ook de regels en besluiten, die voor 't Sticht Schoonmaakgroep gelden op te volgen. Samen kunnen we er voor zorgen dat veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu deel uit blijven maken van alle activiteiten binnen ons bedrijf.

Mocht blijken dat u in uw werkveld gevaarlijke of milieubelastende situaties tegenkomt, meldt dit dan aan uw direct leidinggevende, zodat ongevallen en milieuschade zal kunnen worden voorkomen.

Alle bovenstaande punten verlangen samenwerking, met als doel 'het voldoen aan de wensen van de klant'.

Utrecht, 4 februari 2019.